Как да се излагат въпросите, свързани със сигурността на информацията


Въпросите, свързани със сигурността на информацията в Интернет, могат да бъдат включени в предмети, изучаващи Интернет и компютърни технологии, личното здраве и общественото образование, правата и задълженията на гражданите. В случай, че се използва представения по-долу дискусионен модел на уроците, то тези въпроси могат да бъдат включени и в учебните програми по български език, а също и в учебните програми по някои от видовете изпълнителски изкуства.


Примерна структура на един урок:

1. Предизвикване на дебати
- Защо е важна сигурността на информацията и защо е необходимо свързаните
с нея проблеми да бъдат обсъждани в училище?
- Възможните причини включват аспекти, отнасящи се до същността на Интернет и
- важността на Интернет като среда за обмен на информация. Техният списък се съдържа в раздела за учителите.

2. Истории, илюстриращи темата
- Учениците могат самостоятелно да се запознаят със съответните истории,
- разказани под формата на анимационни филмчета.
-„Безкрайната гора” e предназначена предимно за ученици във възрастовия интервал от 7 – 10 години.
- Ако децата не умеят да четат, учителят може да им представи историята.
- „Театрална трупа Рим” e предназначена предимно за ученици във възрастовия интервал от 11 – 14 години.
- Като допълнителна дейност, учениците могат да напишат свои разкази по темата.

3. Дискусия
- След като учениците са приключили запознаването с историите, оформете от тях
- групи, които да дискутират повдигнатите проблеми, използвайки въпросите, разгледани в историите.
- Важно е тук да се включи и личният опит на учениците и тяхното виждане
- по отношение на сигурността на информацията в Интернет.


Примерни теми за дискутиране:

Какво включва личната информация?
Разбира се - име и адрес. Личната информация включва също и други данни, които могат да бъдат свързани с Вас, включително номера на мобилния Ви телефон, адреса на училището, в което учите, района, в който живеете и адреса на Вашата електронна поща.

Класът може да се запознае с портала www.infosociety.bg, където се разглеждат актуални въпроси на информационното общество.

Допълнителна информация по темата може да се намери и на сайта www.GetSafeOnline.org, на който са публикувани полезни материали за сигурно използване на Интернет .

За раздела на родителите
В допълнение към мрежовите комуникации и информационното общество, разделът на родителите третира също и въпроси, свързани с мошеничествата и маркетинга, насочени към детската аудитория.